Klachtenregeling Medisch Centrum de Veluwe

Waarom een klachtenregeling?
Binnen Medisch Centrum de Veluwe wordt zorg verleend aan patiënten met een maag-, darm- of leveraandoening. Goede, deskundige zorg en korte wachttijden, dat is waar Medisch Centrum de Veluwe voor staat. We streven continue naar verbetering van zorg- en dienstverlening. In dit verband kunnen klachten gezien worden als signalen die incidentele en structurele tekortkomingen in de zorg- en dienstverlening verhelderen. Om de kwaliteit van de zorg- en dienstverlening kwalitatief hoogwaardig te houden en te verbeteren dienen deze signalen benut te worden.

Informatie voor patiënten
Van fouten leren
In onze kliniek schenken wij veel aandacht aan de kwaliteit van de zorg. Alle medewerkers proberen hun werk zo zorgvuldig mogelijk te doen. Toch zijn fouten of vergissingen menselijk en dus niet altijd uit te sluiten. Hierdoor kunnen misverstanden of gevoelens van onvrede ontstaan. Het kan ook gebeuren dat u iets niet goed hebt begrepen of dat u vindt dat er onvoldoende naar u wordt geluisterd. Als dit het geval is, willen wij dat graag van u weten. Van fouten kan men immers leren en we horen graag uw ideeën voor verbetering.

Wegnemen van ongenoegen
Onze kliniek beschikt over een klachtenregeling overeenkomstig de Wet Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) waarvan u kosteloos gebruik kunt maken. Belangrijkste doel van deze regeling is het wegnemen van ongenoegen, het liefst zo snel mogelijk. Bovendien willen we in de toekomst soortgelijke klachten voorkomen en daarmee de kwaliteit van onze zorg verbeteren.

U kunt bij ons terecht met uw persoonlijk gerichte klachten over de specialist die u behandelt of over een andere medewerker. Tevens klachten over de gang van zaken bij de receptie, op de polikliniek of de scopie-afdeling  kunt u bij ons melden.

Wat is een klacht
Een klacht is een uiting van onvrede over een gebeurtenis of omstandigheid, door of vanwege Medisch Centrum de Veluwe, die door de betrokkene als niet juist, onterecht of onvoldoende wordt beschouwd of ervaren.

Wie kan een klacht indienen?
U kunt als patiënt zelf een klacht indienen, maar een familielid of naaste kan dit ook namens u doen. Wanneer een ander uw klacht indient, moet u een machtiging afgeven waarin staat dat de ander uw belangen behartigd.

Waar kunt u terecht met uw klacht?
Er zijn 4 opties:

 1. Melding klacht of suggestie bij klachtenfunctionaris
 2. Melding klacht bij onafhankelijke klachtenfunctionaris
 3. Officiële klacht via de geschillencommissie
 4. Officiële klacht bij externe instanties zoals IGJ .
 1. Melding klacht of suggestie

Voor het melden van een klacht of een suggestie kunt u telefonisch contact opnemen met de klachtenfunctionaris via het algemene telefoonnummer en vragen naar Adnan Yokaribas. U mag uiteraard ook een mail sturen naar klachtenfunctionaris@mcdeveluwe.nl of een brief naar het volgende adres:

Het adres van de klachtenfunctionaris is:
Medisch Centrum de Veluwe
T.a.v. Klachtenfunctionaris
Lange Amerikaweg 59
7332 BP Apeldoorn

Naast deze mogelijkheden hebben wij ook een formulier op de website beschikbaar dat u kunt invullen en verzenden. Dit formulier wordt rechtstreeks verzonden aan de klachtenfunctionaris.

De klachtenfunctionaris stelt zich onafhankelijk op en kan u adviseren over de aanpak van uw probleem. Ook kan deze bemiddelen tussen u en de specialist c.q. medewerker. De klachtenfunctionaris onderneemt alleen actie wanneer u daarvoor toestemming geeft.

Mogelijke oplossingen zijn:

 • U vindt het voldoende uw ongenoegen aan de klachtenfunctionaris kenbaar te hebben gemaakt en wenst geen verdere actie.
 • De klachtenfunctionaris geeft advies hoe u de klacht zelf kunt bespreken met de betreffende specialist of medewerker.
 • Na overleg met u bespreekt de klachtenfunctionaris de klacht met de betrokkene(n), zonder dat u hierbij aanwezig hoeft te zijn. Het resultaat van dit gesprek bespreekt de functionaris vervolgens weer met u. De klachtenfunctionaris regelt een gesprek tussen u en de betrokkenen; als u dit wenst, is de klachtenfunctionaris hierbij aanwezig.

Indien u vindt dat de klacht niet afdoende is behandeld,  kunt u dit aangeven bij de klachtenfunctionaris. Deze zal vervolgens de vervolgstappen bespreken.

 1. Melding klacht bij onafhankelijke klachtenfunctionaris

Als het niet lukt om met de klachtenfunctionaris uw klacht naar tevredenheid af te handelen, of wanneer u deze vorm van bemiddeling niet wenselijk vindt, kunt u de onafhankelijke klachtenfunctionaris inschakelen. MCV is aangesloten bij KlachtConsult, een onafhankelijke professionele organisatie die diensten levert op het gebied van klachtenfunctionarissen. U kunt hier uw klacht melden via info@klachtconsult.nl of telefonisch via 043-8802259. Zij zullen aan u een klachtenfunctionaris toewijzen. Meer informatie kunt u vinden op de website van KlachtConsult: https://www.klachtconsult.nl .

 • Officiële klacht via de geschillencommissie

Indien u niet tot een wenselijke uitkomst komt en de klacht blijft bestaan kunt u terecht bij De Geschillencommissie. MCV is aangesloten bij Zelfstandige Klinieken Nederland (ZKN) en maakt gebruik van hun onafhankelijke geschillencommissie. Geschillencommissie ZKN: https://www.degeschillencommissie.nl/over-ons/commissies/zelfstandige-klinieken/ .
De Geschillencommissie kan een beslissing vellen over zaak en/of personenschade die betrekking hebben op de totstandkoming of de uitvoering van een gesloten overeenkomst.
Dit kan tot een bedrag van maximaal € 25.000,-.

De Geschillencommissie brengt een bindend advies uit of bevordert een schikking tussen de cliënt en de zelfstandige kliniek. Een laagdrempelige rechtsgang die geschillen tussen cliënten en klinieken op een goedkope, snelle en eenvoudige manier uit de wereld kan helpen.
De Geschillencommissie voldoet aan de erkenningseisen van de overheid. Dit betekent dat u kunt rekenen op een goede procedure en een onpartijdige beslissing.

Bij de aanvang van een geschilprocedure is de klagende cliënt klachtengeld verschuldigd. Ook dient hij het eventueel onbetaalde gedeelte van de rekening in depot te storten

 1. Officiële klacht bij externe instanties zoals IGJ

Meer informatie melden als privé persoon
Als u niet tevreden bent over de geleverde zorg, dan kunt dit ook bij de inspectie melden. Bij veel of ernstige signalen over een bepaalde zorgaanbieder grijpt de inspectie in. Onafhankelijk, objectief en ter bescherming van het algemeen belang. Dat is haar wettelijke taak.

Dit betekent dat de inspectie uw individuele klacht vaak niet onderzoekt of oplost, maar wel wil voorkomen dat een volgende patiënt in de toekomst hetzelfde overkomt. Ook helpt de inspectie u graag op weg naar de juiste instantie voor afhandeling van uw individuele klacht.

Hoe kunt u melden?
Melden bij de inspectie kan via het Landelijk Meldpunt Zorg.

* Maak gebruik van het online meldingsformulier op de site van Landelijk Meldpunt Zorg.

* Of stuur, fax of mail een brief naar:
Inspectie voor de Gezondheidszorg,
T.a.v. Landelijk Meldpunt Zorg
Adres: Postbus 2680, 3500 GR Utrecht
Fax: 088 120 5001
E-mail: meldpunt@igj.nl

Heeft u nog vragen? Dan kunt u bellen met het Meldpunt IGZ, telefoonnummer 088 120 5000

In alle gevallen waarin deze regeling niet voorziet, beslist de Raad van Bestuur.

Aansprakelijkstellingen of schadeclaims
Aansprakelijkstellingen of schadeclaims kunt u rechtstreeks indienen bij de directie
van MCV. In overleg met de schadeverzekeringsmaatschappij zal uw aansprakelijkstelling of schadeclaim worden afgehandeld.

Back to Top